پروژه
موزه شهید مدرس

خلق و اهداء کتیبه حکم امام خمینی و تصویر شهید مدرس به تولیت آستان قدس رضوی درخصوص آبادانی مزار شهید مدرس