پروژه
خورشید حرم

رونمایی از تابلوی نفیس سوخته نگاری خورشید حرم در هیئت شهدای مکه و منا توسط وزیر محترم اطلاعات دکتر سید محمود علوی