پروژه
باشگاه پرسپولیس

رونمایی از تابلوی نفیس سوخته نگاری باشگاه پرسپولیس