تصاویر مراسم  رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم در هیئت بزرگ شهدای مکه و منا.

رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم مرتضی نداف

رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم مرتضی نداف

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%b6%db%8c-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%81-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%ae

رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم مرتضی نداف

رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم مرتضی نداف

رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم مرتضی نداف

رونمایی از تابلوی سوخته نگاری خورشید حرم مرتضی نداف

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.