افتتاح نمایشگاه آثار سوخته نگاری چوب با حضور معاون صنایع دستی

دکتر بهمن نامور مطلق

آثار سوخته نگاری روی چوب مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

نمایشگاه هنر سوخته نگاری روی چوب استاد مرتضی نداف

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.